Algemene Voorwaarden

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010)

AV CZ/100 februari 2010

Deze Consumentenvoorwaarden Verbouwingen met bijbehorende toelichting

van Stichting BouwGarant zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond

en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per

1 september 2010.

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen en toelichting behoren bij het BouwGarant

Contract voor verbouwingen, versie 1 september 2010.

2

Algemeen

ARTIKEL 1 - Definities 3

ARTIKEL 2 - Werkingssfeer 3

Offerte en overeenkomst

ARTIKEL 3 - De offerte 3

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 4

Uitvoering van de overeenkomst

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer 5

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument 6

ARTIKEL 7 - Onvoorziene omstandigheden 6

ARTIKEL 8 - Meer- en minderwerk 7

ARTIKEL 9 - Stelposten 7

ARTIKEL 10 - Prijs en betaling 8

ARTIKEL 11 - Oplevering 8

Na de oplevering

ARTIKEL 12 - Serviceperiode 10

ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid na afloop van de serviceperiode 10

In gebreke blijven van partijen

ARTIKEL 14 - In gebreke blijven van de consument: 10

ARTIKEL 15 - In gebreke blijven van de ondernemer: 11

ARTIKEL 16 - Opschorting van de betaling 11

ARTIKEL 17 - Stillegging van het werk 11

ARTIKEL 18 - Opzegging 12

Klachten en geschillen

ARTIKEL 19 - Klachtenbehandeling 12

ARTIKEL 20 - Bemiddelingsregeling 12

ARTIKEL 21 - Geschillenregeling 12

ARTIKEL 22 - Nakomingsgarantie 13

ARTIKEL 23 - Wijziging 14

Toelichting op COVO 2010 vanaf pagina 15

 3 Algemeen

 ARTIKEL 1 - Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als geregistreerd

deelnemer van Stichting BouwGarant van een consument opdracht heeft gekregen tot

het uitvoeren van een verbouwing, van onderhoud of van een restauratie;

 De consument:

natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die aan

een ondernemer opdracht geeft tot het uitvoeren van een verbouwing, van onderhoud of

van een restauratie;

Verbouwing: een bouwkundige wijziging aan een onroerende zaak;

Onderhoud: al die werkzaamheden die ertoe dienen om de oorspronkelijke functie van

een onroerende zaak de technische prestaties van de onderdelen daarvan te handhaven;

Restauratie: al die werkzaamheden die de onroerende zaak en eventuele elementen van

in – en exterieur weer in goede (oorspronkelijke) staat terugbrengen en die het normale

onderhoud te boven gaan;

BouwGarant: kwaliteitslabel dat wordt beheerd door Stichting BouwGarant;

Geschillencommissie Verbouwingen: de Geschillencommissie Verbouwingen van de

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (postbus 90600, 2509 LP Den

Haag, www.geschillencommissie.nl).

ARTIKEL 2 - Werkingssfeer

1. De Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010 zijn van toepassing op de

offerte van de ondernemer en op de tussen een consument en een ondernemer

gesloten overeenkomst tot het uitvoeren van een verbouwing, van onderhoud of van

een restauratie.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden ten nadele van de consument is niet

toegestaan.

Offerte en overeenkomst

ARTIKEL 3 - De offerte 

1. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30

dagen na ontvangst door de consument.

2. De offerte wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij sprake is

van een situatie waarin met bekwame spoed maatregelen dienen te worden

getroffen ter voorkoming of beperking van schade.

3. De offerte omvat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het

werk, van de beoogde bestemming, van de uit te voeren werkzaamheden en van de

te leveren materialen. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een

goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken.

4. De offerte vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan

worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.

5. De offerte geeft inzicht in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren

werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag

overeen waarvoor het werk zal worden verricht;

b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de

prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

De ondernemer geeft desgevraagd aan de consument een indicatie van de te

verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dit

redelijkerwijs niet mogelijk is.

6. De offerte vermeldt de betalingswijze.

7. De offerte en de bijbehorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen,

calculaties en berekeningen die door de ondernemer of in zijn opdracht zijn

gemaakt, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn

toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins

vermenigvuldigd worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze

bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van de ondernemer,

door de consument aan hem geretourneerd te worden.

8. Indien de consument de offerte niet accepteert, mag de ondernemer de kosten die

gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte slechts dan in rekening

brengen als de ondernemer de consument voor het uitbrengen van de offerte

schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van

deze kosten, en de consument hiermee heeft ingestemd. In geval de ondernemer

gebruik maakt van deze mogelijkheid en de consument de kosten heeft voldaan,

gaan de in lid 7 van dit artikel genoemde bescheiden over in eigendom op de

consument.

9. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de consument.

De aanvaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval

van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs

elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Indien de

consument de offerte mondeling aanvaardt, bevestigt de ondernemer de opdracht bij

voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Uitvoering van de overeenkomst

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van

de overeenkomst uit te voeren. Met inachtneming van artikel 6 lid 5, staat de

ondernemer in voor de goede hoedanigheid van de bouwstoffen, voor de

geschiktheid voor hun bestemming en voor hun tijdige levering.

2. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid van het door of namens hem

vervaardigde ontwerp. De omstandigheid dat het ontwerp door of namens de

ondernemer is vervaardigd op basis van een van de consument afkomstig

schetsontwerp, of daaraan gelijk te stellen ontwerpvoorstel, leidt niet tot een

vermindering van deze verantwoordelijkheid.

3. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk

binnen de overeengekomen termijn gewaarborgd is.

4. De voor de totstandkoming van het werk benodigde bouwvergunning wordt door de

ondernemer aangevraagd. Voor rekening van de consument komen de kosten die in

samenhang met de aanvraag van de bouwvergunning aan de overheid en aan andere

instanties verschuldigd zijn.

5. Als de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de ondernemer zich voor de

aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van ondergrondse kabels en

leidingen.

6. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor risico van de ondernemer met ingang

van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd of

geacht kan worden te zijn opgeleverd.

7. De ondernemer wordt geacht bekend te zijn met de voor het werk van belang zijnde

overheidsvoorschriften en voorschriften van nutsbedrijven, voor zover deze op de

dag van de totstandkoming van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van

deze voorschriften verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

8. De ondernemer kan onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren,

maar blijft voor die onderdelen volledig verantwoordelijk.

9. De ondernemer is aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de

consument, voor zover de consument aantoont dat deze door de uitvoering van het

werk is toe gebracht, tenzij die schade het gevolg is van een omstandigheid die niet

aan de ondernemer is toe te rekenen. De ondernemer vrijwaart de consument tegen

aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover de consument

aantoont dat deze schade door de uitvoering van het werk is toegebracht, tenzij die

schade het gevolg is van een omstandigheid die niet aan de ondernemer is toe te

rekenen.

10. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op onvolkomenheden in het

door of namens de consument vervaardigde ontwerp en in de door hem ter

beschikking gestelde bouwmaterialen, een en ander voor zover de ondernemer deze

kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Als de ondernemer de in dit lid

omschreven verplichting niet nakomt, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn

verzuim aansprakelijk.

11. Als de consument de ondernemer verzoekt om de toepassing van bepaalde

werkwijzen of bouwmaterialen, anders dan de in lid 10 bedoelde bouwmaterialen,

dan wel aan de ondernemer verzoekt bouwmaterialen bij een bepaalde leverancier

te betrekken, blijft de verantwoordelijkheid voor de betreffende werkwijzen,

bouwmaterialen en leveranciers bij de ondernemer berusten, tenzij de consument

ondanks een door de ondernemer gegeven waarschuwing, heeft volhard in zijn

verzoek.

12. De ondernemer is verplicht tegen de risico’s, als omschreven in de leden 6 en 9 van

dit artikel, voldoende verzekerd te zijn.

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de consument

1. De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de

gedeelten van de woning of het terrein waaraan het werk zal worden uitgevoerd.

Als de ondernemer voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de

consument heeft medegedeeld dat het voor de uitvoering van het werk noodzakelijk

is dat de woning of het terrein geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd, zorgt de

consument tijdig voor die ontruiming. Voor of uiterlijk bij het sluiten van de

overeenkomst stellen consument en ondernemer vast welke mogelijkheden er zijn

om de voor de uitvoering van het werk benodigde bouwmaterialen op te slaan.

2. De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over

elektriciteit, gas en water op het werk.

3. De kosten van elektriciteit, gas en water ten behoeve van de uitvoering van het

werk zijn voor rekening van de consument.

4. De consument kan tijdens de uitvoering van het werk, door derden werkzaamheden

of leveringen laten plaatsvinden. Zodra de consument van die bevoegdheid gebruik

wil maken, informeert hij de ondernemer. De consument zorgt ervoor, dat de door

derden uit te voeren werkzaamheden en leveringen zodanig en zo tijdig worden

verricht, dat de uitvoering van het werk daardoor niet wordt belemmerd of

vertraagd.

5. De consument staat in voor de bouwmaterialen die hij met het oog op de uitvoering

van het werk aan de ondernemer ter beschikking stelt.

6. Als het werk wordt uitgevoerd naar een door of namens de consument vervaardigd

ontwerp, staat de consument in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij de

ondernemer die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van de consument heeft

overgenomen.

7. De in het vijfde en zesde lid omschreven verantwoordelijkheden van de consument

laten de waarschuwingsplicht van de ondernemer, als bedoeld in artikel 5 lid 10,

onverlet.

ARTIKEL 7 - Onvoorziene omstandigheden

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 5, draagt de consument het risico van het

door de ondernemer aantreffen van een zaak die een wezenlijke belemmering of

bemoeilijking van de uitvoering betekent, behoudens voor zover de ondernemer

redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte

behoorde te zijn.

2. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en

uitvoering van het werk voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk

mededeling aan de consument en treden ondernemer en consument met elkaar in

overleg.

3. Indien de ondernemer de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te

onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen

vereist.

4. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een

onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn

ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed, tenzij de

omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van de

ondernemer komt.

5. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de

consument meer- en minderwerk opdragen.

ARTIKEL 8 - Meer- en minderwerk

1. Meer- en minderwerk wordt - behoudens spoedeisende omstandigheden -

voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk of elektronisch overeengekomen. In

geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen

aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig

heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument

deze prijsverhoging zelf had moeten begrijpen.

2. Het gemis aan een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van de

ondernemer en de consument op verrekening van meer- en minderwerk onverlet,

waarbij de bewijslast rust op degene die de aanspraak maakt.

3. Als bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het

minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de ondernemer recht

op een vergoeding gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

4. Indien de consument opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag de

ondernemer bij wijze van voorschot 25% van het geoffreerde bedrag in rekening

brengen als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het resterende

gedeelte zal de ondernemer eerst kunnen declareren bij het gereedkomen van het

meerwerk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Minderwerk zal

door de ondernemer worden verrekend bij de eerstvolgende termijnfactuur nadat

het minderwerk is overeengekomen.

ARTIKEL 9 - Stelposten

1. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die in de aanneemsom zijn

begrepen en die bestemd zijn voor hetzij . het aanschaffen van bouwstoffen; hetzij

. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan; hetzij .het verrichten van

 werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn

bepaald en die door de consument nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze

betrekking heeft.

 2. Als de aard van de stelpost niet of niet voldoende is gespecificeerd, wordt die

geacht uitsluitend betrekking te hebben op de aanschaf van bouwstoffen.

3. Als een stelpost uitsluitend betrekking heeft op de aanschaf van bouwstoffen, zijn

de kosten van verwerking van die bouwstoffen in de aanneemsom begrepen.

4. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de

ondernemer berekende prijzen. Tenzij anders overeengekomen is de consument

hierover een vergoeding van 10% verschuldigd. Deze vergoeding wordt eveneens

ten laste van de stelpost gebracht.

ARTIKEL 10 - Prijs en betaling

 1. De prijs die de consument moet betalen kan na het moment van het tot stand komen

van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens verrekening wegens

meer- en minderwerk en stelposten, onvoorziene omstandigheden en in geval van

wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting.

2. Bij het verschuldigd worden van een termijn stuurt de ondernemer een rekening aan

de consument. Deze rekening moet binnen 2 weken na ontvangst worden betaald.

3. Binnen een redelijke termijn na de oplevering stuurt de ondernemer een

gespecificeerde eindafrekening aan de consument. Het saldo daarvan moet binnen 4

weken na ontvangst worden betaald.

4. De consument heeft het recht om vanaf de oplevering tot het einde van de

serviceperiode een percentage van de aanneemsom in te houden. Van dit recht kan

de consument alleen gebruik maken indien die inhouding in de overeenkomst is

vastgelegd.

5. Indien de ondernemer een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan

10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het

bepaalde in deze voorwaarden. De reden van een eventuele overschrijding van de

richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

ARTIKEL 11 - Oplevering

 1. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft

medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. Ter

gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen ondertekend

opleveringsrapport opgemaakt. Een tekortkoming die door de ondernemer niet

wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. hetzij wanneer uiterlijk 8 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van

de ondernemer de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is, tenzij

de consument binnen die periode het werk gemotiveerd afkeurt;

b. hetzij wanneer de consument het werk en/of het object waaraan het werk is

verricht in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van

een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij

het aan de ingebruikneming verbonden gevolg – oplevering - niet

gerechtvaardigd is.

3. Als partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in

redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de ondernemer na

overleg met de consument een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal

zijn voor oplevering.

4. Na oplevering is het werk voor risico van de consument. De ondernemer is

ontslagen van de aansprakelijkheid voor tekortkomingen die de consument op het

tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, onverminderd de

bepalingen in artikel 12 en 13.

5. De bij oplevering geconstateerde en erkende tekortkomingen worden zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen, hersteld, tenzij de ondernemer

aantoont dat dit redelijkerwijs niet te realiseren is binnen deze termijn. De termijn

van 15 werkdagen geldt ook als de ondernemer besluit om een door hem

aanvankelijk niet erkende tekortkoming alsnog te herstellen.

6. Bij overschrijding van de overeengekomen bouwtijd is de ondernemer een

gefixeerde schadevergoeding aan de consument verschuldigd van € 40 per

kalenderdag tot de dag waarop het werk aan de consument wordt opgeleverd, tenzij

de ondernemer aantoont dat dit komt door (weers-)omstandigheden die niet voor

zijn risico zijn of wanneer de ondernemer in redelijkheid aanspraak kan maken op

bouwtijdverlenging.

7. Als door de ondernemer een dag van oplevering is aangekondigd die ligt binnen de

overeengekomen bouwtijd, doch op die dag blijkt dat in redelijkheid niet van

oplevering kan worden gesproken, is de in lid 6 bedoelde schadevergoeding

verschuldigd vanaf de aangekondigde dag van oplevering tot de dag waarop het

werk aan de consument wordt opgeleverd.

8. Als de mededeling dat het werk zal worden opgeleverd op een dag die ligt binnen

de overeengekomen bouwtijd nadien door de ondernemer wordt herroepen, is hij de

in lid 6 bedoelde schadevergoeding verschuldigd vanaf de aangekondigde dag van

oplevering tot de dag waarop het werk aan de consument wordt opgeleverd, tenzij

de ondernemer aannemelijk maakt dat de consument als gevolg van het herroepen

geen nadeel ondervindt.

9. De in de leden 6, 7 en 8 van dit artikel genoemde schadevergoeding is zonder

ingebrekestelling verschuldigd en kan worden verrekend met hetgeen de

ondernemer nog toekomt.

10. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt bij een overeengekomen aanneemsom

kleiner of gelijk aan € 20.000 ten hoogste 25% van die aanneemsom en bij een

overeengekomen aanneemsom groter dan € 20.000 ten hoogste 15% van die

aanneemsom. Indien de consument onder overlegging van genoegzame bewijzen

aantoont dat de door de overschrijding van de opleveringsdatum door hem geleden

werkelijke schade in redelijkheid meer bedraagt dan het bedrag uit hoofde van de

gefixeerde schadevergoeding, heeft de consument recht op aanvullende

schadevergoeding indien de billijkheid dit klaarblijkelijk vereist.

11. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in

werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze

valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan

wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of

feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen worden als

onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de

ondernemer komende omstandigheden gedurende tenminste 5 uren door het

grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

Na de oplevering  

ARTIKEL 12 - Serviceperiode

 1. Na de oplevering geldt een serviceperiode van 2 maanden. De ondernemer zal

tekortkomingen die in de serviceperiode aan de dag treden zo spoedig mogelijk en

in ieder geval binnen redelijke termijn herstellen, met uitzondering van die waarvan

hij aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de consument.

2. Wanneer een consument binnen de serviceperiode aan de ondernemer schriftelijk of

elektronisch een afwijking meldt van hetgeen is overeengekomen waardoor de

consument schade lijdt, is de ondernemer gehouden om hetgeen is overeengekomen

alsnog te leveren, tenzij de afwijking voor de oplevering aan de consument

schriftelijk of elektronisch is kenbaar gemaakt en de consument daarmee heeft

ingestemd. Indien nakoming in redelijkheid niet meer van de ondernemer verlangd

kan worden, heeft de consument recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid na afloop van de serviceperiode

 1. Na de serviceperiode is de ondernemer niet meer aansprakelijk voor

tekortkomingen aan het werk tenzij:

a. het werk of enig onderdeel daarvan een tekortkoming bevat die door de

consument redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking

onderkend had kunnen worden;

b. het werk of enig onderdeel een ernstige tekortkoming heeft. Een

tekortkoming is slechts als ernstig aan te merken als die de hechtheid van de

constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt,

hetzij het werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming.

2. De consument zal van een tekortkoming binnen redelijke termijn na de ontdekking

mededeling aan de ondernemer doen.

3. De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming als bedoeld in het eerste lid

onder a, is niet ontvankelijk als zij wordt ingesteld na 5 jaren na afloop van de

serviceperiode.

4. De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming als bedoeld in het eerste lid

onder b, is niet ontvankelijk als zij wordt ingesteld na 20 jaren na afloop van de

serviceperiode.

In gebreke blijven van partijen

 ARTIKEL 14 - In gebreke blijven van de consument

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De

ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en

geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze

betalingsherinnering alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is

betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het

verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Bovendien kan de ondernemer het werk stilleggen, mits hij de consument na het

verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering schriftelijk heeft

aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

Deze stillegging staat er niet aan in de weg dat de ondernemer vergoeding vordert

van de schade en kosten die voortvloeien uit het in gebreke blijven van de

consument. De ondernemer zorgt er voor dat de schade en kosten binnen redelijke

grenzen blijven.

3. Als tijdens het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het

werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de ondernemer, mits hij de

consument tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden

gevolg.

ARTIKEL 15 - In gebreke blijven van de ondernemer

 1. Als de ondernemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting

van het werk niet nakomt, kan de consument hem aanmanen om zo spoedig

mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten. De aanmaning

gebeurt bij voorkeur schriftelijk.

2. De consument is bevoegd het werk door derden te doen uitvoeren of voortzetten,

als de ondernemer na verloop van 10 werkdagen na ontvangst van de in het vorige

lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft.

3. In het in het vorige lid bedoelde geval heeft de consument recht op vergoeding van

de uit het in gebreke blijven van de ondernemer voortvloeiende schade en kosten.

4. De consument zorgt ervoor dat de kosten die voor de ondernemer voortvloeien uit

de toepassing van de vorige leden binnen redelijke grenzen blijven.

ARTIKEL 16 - Opschorting van de betaling

Indien het werk niet voldoet aan de overeenkomst, dan wel in het geval van niet

nakoming, heeft de consument het recht de betaling op te schorten indien aan de

daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan en het op te schorten bedrag in

redelijke verhouding staat tot de geconstateerde tekortkoming. Bij voorkeur bericht de

consument schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer op welke grond de

opschorting berust.

ARTIKEL 17 - Stillegging van het werk

1. De consument is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk stil te

leggen.

2. Op initiatief van de consument regelen partijen de gevolgen van de stillegging.

3. Als niet anders wordt afgesproken, geldt het volgende:

. de kosten van voorzieningen die de ondernemer ten gevolge van de stillegging

. moet treffen worden aan hem vergoed;

. schade die de ondernemer ten gevolge van de stillegging lijdt wordt aan hem

 vergoed;

.duurt de stillegging langer dan 14 dagen, dan heeft de ondernemer recht op

betaling van het uitgevoerde werk;

. duurt de stillegging van het werk langer dan 1 maand, dan is de ondernemer

bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval wordt door

 partijen door middel van een gezamenlijke opneming de omvang en de toestand

 van het uitgevoerde werk vastgelegd en wordt afgerekend overeenkomstig het

 bepaalde in artikel 18.

 4. De in het tweede en derde lid omschreven gevolgen treden niet in als de stillegging

het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming door de ondernemer.

ARTIKEL 18 - Opzegging

De consument is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Tenzij

het bepaalde in artikel 17 lid 4 of artikel 15 van toepassing is, heeft de ondernemer recht

op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten tot behoud van het werk en verminderd

met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Ingeval van een dergelijke

opzegging zendt de ondernemer de consument een gespecificeerde eindafrekening. Met

het oog op die eindafrekening wordt door partijen door middel van een gezamenlijke

opneming de omvang en de toestand van het uitgevoerde werk vastgelegd.

Klachten en geschillen

ARTIKEL 19 - Klachtenbehandeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo volledig en duidelijk

mogelijk worden omschreven en moeten tijdig nadat de consument de gebreken

heeft ontdekt schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij de ondernemer. Niet

tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten

terzake verliest.

2. Als de consument de ondernemer van een tekortkoming aan het werk op de hoogte

stelt, is de ondernemer verplicht om zo spoedig mogelijk aan de consument mede te

delen of hij bereid is de tekortkoming te verhelpen. Als hij daartoe niet bereid is,

vermeldt hij de redenen daarvan.

ARTIKEL 20 - Bemiddelingsregeling

 Indien de klachtenbehandeling door de ondernemer niet heeft geleid tot een oplossing,

is er sprake van een geschil. De consument kan zich binnen zes weken na het ontstaan

van het geschil wenden tot de BouwGarant Servicedesk, Postbus 340, 2700 AH

Zoetermeer, telnr. 0900 224 2242 (lokaal tarief). De BouwGarant Servicedesk zal in het

geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens het

reglement klachtbehandeling van de Stichting BouwGarant. Voor de bemiddeling kan

een vergoeding verschuldigd zijn van ten hoogste € 100.

 ARTIKEL 21 - Geschillenregeling

 1. Is de in artikel 20 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd, of geeft de

consument niet de voorkeur aan bemiddeling, dan kan de consument het geschil

aanhangig maken bij de Geschillencommissie Verbouwingen. In het geval dat is

bemiddeld door BouwGarant dient de consument het geschil binnen zes weken

nadat BouwGarant schriftelijk heeft geconstateerd dat de bemiddeling niet tot een

oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Verbouwingen aanhangig te

maken. In het geval dat niet door BouwGarant is bemiddeld, dient de consument

het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de  Geschillencommissie

Verbouwingen aanhangig te maken.

2. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie

Verbouwingen, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer

een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie Verbouwingen, moet

hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee

akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het

verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter

aanhangig te maken.

3. De Geschillencommissie Verbouwingen doet uitspraak met inachtneming van de

bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de

Geschillencommissie Verbouwingen geschieden krachtens dat reglement bij wege

van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de

behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

4. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is

bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 22 - Nakomingsgarantie

 1. Indien een ondernemer de verplichtingen die hem in een bindend advies zijn

opgelegd ten opzichte van de consument niet binnen de daarvoor in het bindend

advies gestelde termijn nakomt, neemt BouwGarant deze verplichtingen over tot

het maximum genoemd in de leden 2 en 3. De overname door BouwGarant van

verplichtingen van de ondernemer wordt opgeschort indien en voor zover het

bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de

rechter is voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het

vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft verklaard.

2. Voor de in lid 1 genoemde nakomingsgarantie van BouwGarant geldt een

maximum uit te keren bedrag van € 10.000 per bindend advies, onder de

voorwaarde dat de consument zijn vordering op de ondernemer aan BouwGarant

overdraagt. Indien de vordering van de consument op de ondernemer meer bedraagt

dan € 10.000, dan krijgt de consument € 10.000 uitgekeerd onder dezelfde

voorwaarde en kan de consument zijn vordering voor het meerdere om niet

overdragen aan BouwGarant ter incasso om deze na inning, onder aftrek van de

reeds uitgekeerde € 10.000, te voldoen aan de consument. BouwGarant verplicht

zich om voor eigen rekening over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen

tegen de in lid 1 genoemde ondernemer, waaronder begrepen het zonodig in rechte

invorderen van het bedrag. Een eventuele proceskostenvergoeding komt aan

BouwGarant toe. Tevens komt aan BouwGarant toe een rentevergoeding over de

reeds uitgekeerde € 10.000. Een eventuele rentevergoeding over het meerdere komt

aan de consument toe. BouwGarant zal deze rentevergoeding uitkeren aan de

consument.

3. In geval van surséance van betaling, schuldsanering, faillissement en

bedrijfsbeëindiging van de ondernemer geldt de nakomingsgarantie tot een bedrag

van € 10.000 per bindend advies, met dien verstande dat:

. de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts van toepassing is indien het

geschil door de Geschillencommissie op de zitting is behandeld en een

 eindbeslissing is gewezen voor het moment van surséance van betaling,

schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van de ondernemer en,

.het totaal door BouwGarant op basis van de nakomingsgarantie aan

consumenten uit te keren bedrag in deze gevallen niet meer bedraagt dan €

 40.000 per ondernemer, waarbij de afhandeling van de beroepen van

consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst

bij BouwGarant van het schriftelijk beroep op de nakomingsgarantie van de

consument tot het maximum van het in totaal van de aan de consumenten per

ondernemer uit te keren bedrag van € 40.000 is bereikt.

4. Het bepaalde in lid 3 doet geen afbreuk aan het recht van de consument om bij de

rechter nakoming van het bindend advies door de ondernemer te vorderen.

5. Voor toepassing van deze nakomingsgarantie is vereist dat de consument een

ARTIKEL 23 - Wijziging

BouwGarant zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

schriftelijk beroep doet bij BouwGarant, Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer, zie

www.bouwgarant.nl).